vanuit het kopgroepoverleg

De aanvraag proeftuinen voor subsidie is ingeleverd bij de gemeente.

De werkgroepen gaan van start, deze zijn in de kalender terug te vinden.

Binnenkort gaan we nieuwslinks rondsturen om u op zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Noteer 27 maart voor de volgende AGV bus “KAREL”.

Aardgasvrijbus “Karel” was een succes!

Missie zeer geslaagd! Veel aanloop. Langdurige gesprekken met koffie en zelfgebakken koekjes, soep met soepstengels.
Aantal nieuwe leden, “klanten” energiecoach en foliebrigade.
Notaris, journalist, geodata specialist en andere buurt professionals willen helpen.
Nieuwe plannen voor volgende “Karel” met scholen.
En ondertussen blijft Karel rondrijden met onze banier voor de promotie.

Bedankt Christel, Dennie en Aretha voor het regelen van “Karel”.

Aardgasvrij bus op het WG-terrein 18-01-2020

Zaterdag 18-01-2020 komt de aardgasvrij bus KAREL op ons terrein.

Tijden:
11:00 – 14:00

Waar:
begin: WG-plein bij het basketbalveldje. We rijden rond.

Wat is KAREL?
Hier vind je meer over dit project: Energiebus KAREL
KAREL is een stalen busje en een voormalige SRV-wagen. Hij is CO2-neutraal en verspreidt de boodschap van groen en duurzaam dwars door de stad.

Dit is zowel een kunstproject als een voorbeeld. Welke mogelijkheden zijn er om duurzaam te worden?

Kom ook om te praten over een groen en aardgasvrij WG-terrein!

 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 12-12-2019

Op  12 december 2019 hebben we onze eerste Algemene Leden Vergadering voor leden van Energiecoöperatie KetelhuisWG gehouden. Hierbij ons verslag van deze bijeenkomst en de uitslag van de 2 vragen waarbij wij instemming van onze betalende leden vroegen.

De uitnodiging:

De uitnodiging met de agenda voor deze vergadering is hier te vinden: uitnodiging ALV 2019

De toegestuurde stukken:

Verslag van de vergadering:

 

Het verslag:

Verslag Algemene Ledenvergadering 12 december 2019 Energiecoöperatie KetelhuisWG

 

 

 1. Welkom

Ted Zwietering heet de ruim 45 leden welkom en stelt de initiatiefnemers (“kopgroep”) voor.

Aan 39 betalende leden is een stemkaart uitgereikt.

Een paar leden geeft aan de tweede email met de bijlagen niet te hebben ontvangen. Na interne check na de vergadering en vergelijking met de opgegeven emailadressen blijken de geadresseerden van de tweede mail dezelfde te zijn als van de uitnodigingsmail met de agenda. De bijlagen zijn als PDF bijgevoegd, misschien is de mail bij deze mensen in de SPAM terecht gekomen?

Ter informatie: De agenda staat ook altijd op de website met hyperlinks naar de vergaderstukken.

 1. Organisatie en uitgangspunten

De stukken zijn ter voorbereiding van dit agendapunt toegestuurd.

De vraag of het bestuur uit 3 leden bestaat die allen tot de 10 initiatiefnemers behoren, wordt bevestigend beantwoord.

De uitgangspunten staan op de website net als de oprichtingsakte van de Energiecoöperatie KetelhuisWG U.A. op 18 december 2019. Ook het verslag van de ALV komt op de website. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het uitgangspuntendocument dat beoogt de besluitvorming van de 10 initiatiefnemers helder en transparant te maken en het financieel beheer te regelen tijdens de periode dat het plan voor een lokaal, duurzaam en betaalbaar energiesysteem wordt ontwikkeld.

 1. Plan van Aanpak en budget 2019 – 2020

Het plan van aanpak is gepresenteerd op diverse buurtbijeenkomsten en staat op de website. Voor de uitvoering is €150.000 subsidie toegekend, waarvan €75.000 voor de eerste fase.

De penningmeester licht de tussenstand van het budget toe aan de hand van de slides in de bijgevoegde presentatie en geeft aan dat een eerste betaling van de gemeente voor de tweede fase is ontvangen. Ook wordt subsidiegeld verwacht van de Provincie voor het uitwerken van de isolatieopdracht voor 6 voorbeeldwoningen.

Hij bevestigt op de vraag van een van de leden dat de post “inhuur” de adviesbureaus betreft.

 

 1. Tussenrapportage over de resultaten en advies van de adviesbureaus + stemming 1

De adviesbureaus DVP Smart Concepts, Tauw, OverMorgen hebben in samenwerking met Waternet een Tussenrapportage aangeleverd met adviezen over het mogelijke lokale en duurzame energiesysteem op basis van aquathermie en aanbevelingen voor de tweede fase. De Energiecoöperatie KetelhuisWG heeft een logboek opgesteld. Beiden zijn in overeenstemming met de beschikkingseisen in november aan de gemeente gestuurd en zijn op 4 december aan het “gemeentepanel” van 10 ambtenaren toegelicht. Op basis daarvan heeft de gemeente een “go” voor de tweede fase gegeven.

De vragen die de leden hebben over het systeem zijn in een separaat document “Meest gestelde vragen en antwoorden” bijgevoegd. De antwoorden worden nog een keer bij de experts gecheckt.

Het bestuur vraagt de leden eveneens in te stemmen met een “go” om verder te gaan in navolging van de gemeente.

 

Vindt u de Tussenrapportage en het advies van de drie adviesbureaus voldoende basis om de tweede fase van het onderzoek uit te voeren?

 

Vrijwel iedereen is akkoord. De leden van KetelhuisWG geven – net als de gemeente eerder – een “go” voor de tweede fase.

 

 1. Verslag Adviesraad

Het verslag van de Adviesraad was ter informatie toegestuurd. De adviesraad bestaat uit 5 onafhankelijk deskundigen op juridisch, financieel, technisch, sociaal innovatief en participatie gebied en 3 belanghebbenden (Stadgenoot, Waternet, gemeente). Zij hebben de Tussenrapportage kritisch bestudeerd en advies gegeven over de onderzoeksvragen voor fase 2. De belangrijkste adviezen zijn:

 1. De energiebesparingsmaatregelen moeten explicieter meegenomen worden in deze fase om zo weinig mogelijk energie te hoeven opwekken,
 2. De energiecoöperatie moet in samenspraak met gebouweigenaren doelen stellen ten aanzien van de isolatiegraad van de aan te sluiten gebouwen bij de start van de energietransitie en aan het eind van de transitieperiode,
 3. Uitvoering van een intensief communicatie en participatieplan parallel aan de uitvoering van fase 2 is cruciaal voor de steun van de buurt,
 4. De geadviseerde varianten moeten in technische opties voorzien die daadwerkelijk individuele keuzemogelijkheden opleveren,
 5. De technische en slimme oplossingen voor piekbelasting (korte, hoge warmtevraag) en back up voorziening voor als het systeem niet werkt, moeten uitgewerkt worden,
 6. Er moet een robuuste, integrale kostenraming zijn gebaseerd op de kosten van de bouw en opschaling van het systeem en de ontwikkeling van de opbrengsten van de energielevering en een helder aanbod aan de bewoners.

 

 1. Onderzoeksvragen voor de tweede fase + stemming 2

De organisatie van de tweede fase met werkgroepen en een eerste idee over een lokaal warmtebedrijf worden toegelicht aan de hand van de bijgesloten presentatie.

De bedoeling is dat het warmtebedrijf in beheer blijft van de Energiecoöperatie en dat de leden dus zeggenschap houden over de energielevering. Een technische partner met een minderheidsaandeel zou de bouw en onderhoud van het energiesysteem voor zijn rekening moeten nemen.

Wie die (technische) partner moet worden of er nog andere samenwerkingspartners (denk aan Waternet) bij gaan komen, hoe de juridische structuur eruit komt te zien en wie het vreemd vermogen gaan inbrengen, wordt de komende maanden uitgewerkt.

Vijf werkgroepen buigen zich daarover. De adviesbureaus zijn verantwoordelijk voor de resultaten van drie werkgroepen en KetelhuisWG over twee. Het is de bedoeling dat buurtbewoners die mee willen denken/ werken in de groepen betrokken worden.

Een belangrijk advies uit de Tussenrapportage is dat we de elektriciteit die nodig is voor de installaties van het energiesysteem op basis van warmte uit oppervlaktewater groen moeten opwekken.

Dat is een uitbreiding van de opdracht in fase 2.

De leden stemmen met grote meerderheid voor deze uitbreiding door een volmondig ja op de vraag:

Bent u het ermee eens dat we in de tweede fase de vergroening van de elektriciteitsbehoefte meenemen?

 

Naar aanleiding van het onderwerp groene elektriciteit wordt gevraagd of het elektriciteitsnet zwaar genoeg is. Is het elektriciteitsnet zwaar genoeg?

Volgens Alliander tijdens de ondergrond-bovengrond sessie met de gemeente en Waternet wel. Dit wordt in de tweede fase nogmaals geverifieerd.

 

 

 1. Rondvraag en afsluiting

Suggestie om (landschaps)architecten en kunstenaars, die op het terrein wonen, te betrekken bij vormgeving van eventuele installaties in de openbare ruimte wordt door de vergadering omarmd.

Ook het aanbod om de – zoon van een van de leden – die gespecialiseerd is in energiemonitoring te betrekken, wordt met beide handen aangenomen.

 

Presentatie 11 november 2019

Hierbij de presentatie zoals gegeven door KetelhuisWG op 11 november 2019 in de aula van het Huygens college.

KetelhuisWG legt aan de ongeveer 130 aanwezige geïnteresseerden uit welke data ze hebben verzameld en de scenario’s die ze hebben onderzocht en verder gaan uitwerken voor de aardgasvrije energietransitie van het WG-terrein.

Buurtbijeenkomst 11-11 plannen enthousiast ontvangen

Gisteravond vond onze eerste grote bijeenkomst plaats waar we de scenario’s van het energieplan KetelhuisWG hebben gedeeld. De plannen zijn door jullie enthousiast ontvangen. Er zijn natuurlijk ook veel vragen gesteld over bijvoorbeeld techniek, isolatie en kosten. Alle experts waren aanwezig om hierop antwoord te kunnen geven.

Een verslag van alle vragen delen we volgende week op deze site. We konden echter niet wachten alvast een impressie te delen van de goed bezochte avond. De opkomst was boven verwachting hoog met zo’n 130 mensen. Ook hebben we weer veel nieuwe leden geworven, op naar de 1000!

Bewoner: “Ik zit bij stadgenoot en hoop dat we snel aan de slag kunnen gaan. Ik heb zelf al een gedeelte van mijn huis geïsoleerd.”

Gemeente: “Het is echt bijzonder hoe dit initiatief tot stand komt. Het zijn echte koplopers, zie hoe professioneel ze alles aanpakken. We zijn onder de indruk van de goede vragen én antwoorden.”

Energie-expert: “Eigenlijk hebben we allemaal al een warmtepomp in huis en die noemen we koelkast. Binnen is het koel en aan de achterkant zit een stalen plaat die warm is.”

De presentatie bekijken: Presentatie 11 november 2019

Het verslag bekijken: Verslag bijeenkomst 11-11-2019

Bijeenkomst woensdag 25 september gebouw contactpersonen

‘Het was een fijne bijeenkomst’, meldde een van de aanwezigen woensdagavond aan het einde van onze bijeenkomst met de  gebouwcontactpersonen op het WG-terrein.

Dat maakte ons, Annette en Margo (van de kopgroep), blij. We willen deze avond namelijk vooral ‘gezellig en nuttig’ laten zijn. Er waren contactpersonen die zeiden: ‘ik kom niet iedere keer, hoor’ en dat hoeft ook helemaal niet. Het idee is dat we deze betrokkenen iedere maand de gelegenheid geven om informatie te halen en te brengen.

Wat mij betreft heeft deze avond drie belangrijke winstpunten opgeleverd:

Aanwezigen waren enthousiast over de resultaten tot nu toe. De eerste concrete tekenen van een duurzaam energiesysteem voor ons terrein zijn er.

Er was een mooie mix van huurders en eigenaars aanwezig. Voor ons heel waardevol om hun vragen, knelpunten en ideeën te horen.

Het plan voor de Foliebrigade – een duo komt folie achter de radiatoren plakken – werd positief ontvangen. Alle aanwezigen zeiden ‘kom vooral ook bij mij langs!’ Dat gaan we zeker doen, want folie bevestigen scheelt altijd. Per mail kwam nog de suggestie binnen dat velen ook behoefte hebben aan schriftelijke informatie over het verduurzamen van hun huis. Ook dat gaan we doen. Al met al een geslaagde avond.

We zien iedereen graag weer terug op 23 oktober

Iedere derde woensdag van de maand is er een bijeenkomst voor gebouw contacten. De volgende bijeenkomst is op woensdag 23 oktober van 20:00 – 21:30.

Bijeenkomst woensdag 25 september

Nieuw Amsterdams Klimaat

Marieke van Doorninck, wethouder Duurzaamheid, heeft op donderdag 20 juni het Amsterdams Klimaatakkoord gepresenteerd in NEMO.  “Dat ruim 200 partijen, groot en klein, zich hebben aangesloten bij het Amsterdams Klimaatakkoord, is een geweldig
resultaat. Het laat zien dat ontzettend veel Amsterdammers al op een of andere manier bezig zijn met het verduurzamen van hun stad. Het akkoord is geen verdrag, maar een beweging van realistische en optimistische doeners, waarbij iedereen zich kan aansluiten.”

KetelhuisWG was uitgenodigd in NEMO als een van de deelnemende initiatieven aan het Amsterdams Klimaatakkoord. Fantastisch om te zien wat Amsterdammers al doen: een windmolen installeren in Zuid-Oost, stadsboeren NoordOogst, Sociaal Cement, Zuiderlicht, duurzaamheidscentrum Jungle, Geert Groote College en veel meer.
Je kunt alle initiatieven vinden op het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat.