Verslag Algemene Leden Vergadering 12-12-2019

Op  12 december 2019 hebben we onze eerste Algemene Leden Vergadering voor leden van Energiecoöperatie KetelhuisWG gehouden. Hierbij ons verslag van deze bijeenkomst en de uitslag van de 2 vragen waarbij wij instemming van onze betalende leden vroegen.

De uitnodiging:

De uitnodiging met de agenda voor deze vergadering is hier te vinden: uitnodiging ALV 2019

De toegestuurde stukken:

Verslag van de vergadering:

 

Het verslag:

Verslag Algemene Ledenvergadering 12 december 2019 Energiecoöperatie KetelhuisWG

 

 

 1. Welkom

Ted Zwietering heet de ruim 45 leden welkom en stelt de initiatiefnemers (“kopgroep”) voor.

Aan 39 betalende leden is een stemkaart uitgereikt.

Een paar leden geeft aan de tweede email met de bijlagen niet te hebben ontvangen. Na interne check na de vergadering en vergelijking met de opgegeven emailadressen blijken de geadresseerden van de tweede mail dezelfde te zijn als van de uitnodigingsmail met de agenda. De bijlagen zijn als PDF bijgevoegd, misschien is de mail bij deze mensen in de SPAM terecht gekomen?

Ter informatie: De agenda staat ook altijd op de website met hyperlinks naar de vergaderstukken.

 1. Organisatie en uitgangspunten

De stukken zijn ter voorbereiding van dit agendapunt toegestuurd.

De vraag of het bestuur uit 3 leden bestaat die allen tot de 10 initiatiefnemers behoren, wordt bevestigend beantwoord.

De uitgangspunten staan op de website net als de oprichtingsakte van de Energiecoöperatie KetelhuisWG U.A. op 18 december 2019. Ook het verslag van de ALV komt op de website. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het uitgangspuntendocument dat beoogt de besluitvorming van de 10 initiatiefnemers helder en transparant te maken en het financieel beheer te regelen tijdens de periode dat het plan voor een lokaal, duurzaam en betaalbaar energiesysteem wordt ontwikkeld.

 1. Plan van Aanpak en budget 2019 – 2020

Het plan van aanpak is gepresenteerd op diverse buurtbijeenkomsten en staat op de website. Voor de uitvoering is €150.000 subsidie toegekend, waarvan €75.000 voor de eerste fase.

De penningmeester licht de tussenstand van het budget toe aan de hand van de slides in de bijgevoegde presentatie en geeft aan dat een eerste betaling van de gemeente voor de tweede fase is ontvangen. Ook wordt subsidiegeld verwacht van de Provincie voor het uitwerken van de isolatieopdracht voor 6 voorbeeldwoningen.

Hij bevestigt op de vraag van een van de leden dat de post “inhuur” de adviesbureaus betreft.

 

 1. Tussenrapportage over de resultaten en advies van de adviesbureaus + stemming 1

De adviesbureaus DVP Smart Concepts, Tauw, OverMorgen hebben in samenwerking met Waternet een Tussenrapportage aangeleverd met adviezen over het mogelijke lokale en duurzame energiesysteem op basis van aquathermie en aanbevelingen voor de tweede fase. De Energiecoöperatie KetelhuisWG heeft een logboek opgesteld. Beiden zijn in overeenstemming met de beschikkingseisen in november aan de gemeente gestuurd en zijn op 4 december aan het “gemeentepanel” van 10 ambtenaren toegelicht. Op basis daarvan heeft de gemeente een “go” voor de tweede fase gegeven.

De vragen die de leden hebben over het systeem zijn in een separaat document “Meest gestelde vragen en antwoorden” bijgevoegd. De antwoorden worden nog een keer bij de experts gecheckt.

Het bestuur vraagt de leden eveneens in te stemmen met een “go” om verder te gaan in navolging van de gemeente.

 

Vindt u de Tussenrapportage en het advies van de drie adviesbureaus voldoende basis om de tweede fase van het onderzoek uit te voeren?

 

Vrijwel iedereen is akkoord. De leden van KetelhuisWG geven – net als de gemeente eerder – een “go” voor de tweede fase.

 

 1. Verslag Adviesraad

Het verslag van de Adviesraad was ter informatie toegestuurd. De adviesraad bestaat uit 5 onafhankelijk deskundigen op juridisch, financieel, technisch, sociaal innovatief en participatie gebied en 3 belanghebbenden (Stadgenoot, Waternet, gemeente). Zij hebben de Tussenrapportage kritisch bestudeerd en advies gegeven over de onderzoeksvragen voor fase 2. De belangrijkste adviezen zijn:

 1. De energiebesparingsmaatregelen moeten explicieter meegenomen worden in deze fase om zo weinig mogelijk energie te hoeven opwekken,
 2. De energiecoöperatie moet in samenspraak met gebouweigenaren doelen stellen ten aanzien van de isolatiegraad van de aan te sluiten gebouwen bij de start van de energietransitie en aan het eind van de transitieperiode,
 3. Uitvoering van een intensief communicatie en participatieplan parallel aan de uitvoering van fase 2 is cruciaal voor de steun van de buurt,
 4. De geadviseerde varianten moeten in technische opties voorzien die daadwerkelijk individuele keuzemogelijkheden opleveren,
 5. De technische en slimme oplossingen voor piekbelasting (korte, hoge warmtevraag) en back up voorziening voor als het systeem niet werkt, moeten uitgewerkt worden,
 6. Er moet een robuuste, integrale kostenraming zijn gebaseerd op de kosten van de bouw en opschaling van het systeem en de ontwikkeling van de opbrengsten van de energielevering en een helder aanbod aan de bewoners.

 

 1. Onderzoeksvragen voor de tweede fase + stemming 2

De organisatie van de tweede fase met werkgroepen en een eerste idee over een lokaal warmtebedrijf worden toegelicht aan de hand van de bijgesloten presentatie.

De bedoeling is dat het warmtebedrijf in beheer blijft van de Energiecoöperatie en dat de leden dus zeggenschap houden over de energielevering. Een technische partner met een minderheidsaandeel zou de bouw en onderhoud van het energiesysteem voor zijn rekening moeten nemen.

Wie die (technische) partner moet worden of er nog andere samenwerkingspartners (denk aan Waternet) bij gaan komen, hoe de juridische structuur eruit komt te zien en wie het vreemd vermogen gaan inbrengen, wordt de komende maanden uitgewerkt.

Vijf werkgroepen buigen zich daarover. De adviesbureaus zijn verantwoordelijk voor de resultaten van drie werkgroepen en KetelhuisWG over twee. Het is de bedoeling dat buurtbewoners die mee willen denken/ werken in de groepen betrokken worden.

Een belangrijk advies uit de Tussenrapportage is dat we de elektriciteit die nodig is voor de installaties van het energiesysteem op basis van warmte uit oppervlaktewater groen moeten opwekken.

Dat is een uitbreiding van de opdracht in fase 2.

De leden stemmen met grote meerderheid voor deze uitbreiding door een volmondig ja op de vraag:

Bent u het ermee eens dat we in de tweede fase de vergroening van de elektriciteitsbehoefte meenemen?

 

Naar aanleiding van het onderwerp groene elektriciteit wordt gevraagd of het elektriciteitsnet zwaar genoeg is. Is het elektriciteitsnet zwaar genoeg?

Volgens Alliander tijdens de ondergrond-bovengrond sessie met de gemeente en Waternet wel. Dit wordt in de tweede fase nogmaals geverifieerd.

 

 

 1. Rondvraag en afsluiting

Suggestie om (landschaps)architecten en kunstenaars, die op het terrein wonen, te betrekken bij vormgeving van eventuele installaties in de openbare ruimte wordt door de vergadering omarmd.

Ook het aanbod om de – zoon van een van de leden – die gespecialiseerd is in energiemonitoring te betrekken, wordt met beide handen aangenomen.

 

4 antwoorden op “Verslag Algemene Leden Vergadering 12-12-2019”

 1. Beste ?,
  Nu ik de vragen / antwoorden-bijlage niet meer kan vinden; (verwijderd i.v.m. ad hoc-karakter ?) wordt ik heel nieuwsgierig naar de door ‘de experts’ bij te stellen antwoorden. Volgens mij mag het antwoord op vraag 3 juist NIET afhankelijk zijn van de ‘experts’. Het antwoord moet m.i. verankerd liggen in het ‘hart / geweten’ van de kerngroep die met onze Transitie bezig is.
  Groet Jan

  1. Beste Jan,
   Het document kun je nog steeds vinden op dezelfde plaats. Hierbij een directe link:
   vragen en antwoorden 12-12-2019 pdf

   Wat betreft het hart & geweten van mijzelf zit dat wel goed. Ik zit hier in omdat ik voor ons allemaal een betere energievoorziening wil helpen creëren. Dat kan op het niveau van ons eigen gezin, dat kan ook iets groter op de schaal van ons gebouw, en het kan ook nog een stapje groter: samen op het wg-terrein.
   Dit doe je samen met de mensen om je heen. Bewoners, werkenden, bezoekers, vervoerders, verbouwers, postbezorger… Iedereen heeft een impact op onze omgeving.
   De wereld is veel groter dan dit, maar met dit deel/deze wijk maken we volgens mij een goed begin.

   Benjamin.

 2. * Door de vragen (en antwoorden) die tijdens de vergadering bij de diverse agendapunten gesteld werden onder te brengen in een apart verslagdeel RONDVRAAG wordt de indruk gewekt dat het niet echt onderdeel uitmaakte van de vergadering, maar eerder als een soort aanhangsel: “wat verder ter sprake kwam” beschouwd kan worden.
  * Maar wat ik vervelender vind is dat in de antwoorden op enkele vragen nu een oordeel wordt meegegeven. Zou dat tijdens de vergadering gebeurt zijn had ik het daar niet zo maar bij laten zitten.
  Bijvoorbeeld: het antwoord n.a.v. de vraag waarom het “go” moment niet voor ons uitschuiven; het antwoord (12-12 jl. niet gegeven is, maar nu wél in het verslag staat: “… we hebben al zo veel tijd verloren ….”
  Dat belooft m.i. weinig goeds voor de inhoudelijke, laat staan voor democratische zorgvuldigheid van het proces dat ons te wachten staat.

  1. Beste Jan,

   1. De vragen zijn in een apart deel ondergebracht omdat we nog in afwachting zijn van de reacties van onze experts op sommige vragen. Onze antwoorden waren ad hoc en niet altijd gericht aan de persoon met de meeste expertise. We bedoelen dit zeker niet als aanhangsel: deze vragen worden serieus meegenomen.

   2. We hebben inderdaad geen lineair verslag geplaatst van de vragen & antwoorden. Over vraag 3: wel of niet een ‘go’ en wanneer dan, op welke schaal, met welke technologie, voor welke gebouw of ruimte, denken we samen na. Deze vorm van rapportage was niet bedoeld om u te doen twijfelen over het democratisch gehalte van dit proces. We zijn 100% transparant en voor verbeteringen vragen we u om actief deel te nemen aan dit project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *