Vijf te nemen besluiten ALV

Vijf te nemen besluiten ALV

1. Stemt de ALV in met het maken van een definitief ontwerp voor een aquathermie-systeem voor de WG-buurt?

Toelichting
Het blijkt technisch mogelijk om een aquathermiesysteem te bouwen. Ook is dat financieel haalbaar. Er ligt nu een globaal technisch ontwerp. Daar moeten nog delen nader van worden ingevuld. Dat wordt het definitief ontwerp.

2. Stemt de ALV in met het advies van de kopgroep om in gesprek te gaan met de potentieel technische partner over voorwaarden aan de samenwerking?
Waternet en Stadgenoot ondersteunen dit advies.

Toelichting
Tijdens de vergadering zullen we het advies toelichten en hoe we verder willen. Indien u tevoren de aanbiedingen in detail wilt bekijken, neem dan contact op met: Ted Zwietering, voorzitter (06 46166150) of Annette Schermer, projectmanager (06 10639725).

De selectieprocedure is zorgvuldig verlopen. Eerst hebben we de aanbestedingsprocedure gekozen en een selectiecommissie ingesteld. Er is gekozen voor de aanbesteding in concurrentiegerichte dialoog. De selectiecommissie bestaat uit 3 leden van de kopgroep, een adviseur van OverMorgen, een adviseur van DVP Smart Concepts, een vertegenwoordiger van Waternet en een vertegenwoordiger van Stadgenoot.
De aangeschreven bedrijven hebben vervolgens aanbiedingen gedaan op basis van het “Request for Proposal” (technische, organisatorische, financiële, milieu en sociale specificaties).
Twee van de drie potentiële technische partners hebben een aanbieding gedaan met de investeringskosten en de manier waarop zij willen samenwerken met de Energiecoöperatie in een Warmtebedrijf.
Er is een uitgebreid criteriadocument ontwikkeld, waarmee de leden van de selectiecommissie de verschillende onderdelen van de plannen kon scoren. Daarna heeft de selectiecommissie de aanbiedingen gezamenlijk geëvalueerd.

3. Stemt de ALV in met het starten van gesprekken met bewoners, VvE-besturen en gebouweigenaren?
Deze gesprekken gaan over de gebouwmaatregelen die nodig zijn voor aansluiting en verdere isolatie.

Toelichting
KetelhuisWG wil de gesprekken per gebouw zo spoedig mogelijk starten op basis van de adviesdocumenten van Tauw.
In de adviesdocumenten zijn maatregelen opgenomen, die voor het moment van aansluiting uitgevoerd moeten zijn en die uitgevoerd kunnen worden voor verdere isolatie en energiebesparing. Er zijn ook concept-routeplanners opgesteld met een gedetailleerde planning, met kostenramingen, die voor
een deel op marktprijzen zijn gebaseerd. Alle adviesdocumenten kunnen door de bewoners van een gebouw worden opgevraagd bij KetelhuisWG.
KetelhuisWG zal per gebouw een bijeenkomst (fysiek en/of digitaal) organiseren. Dit doen we zodra een Startbesluit van Stadgenoot er is en opdracht is gegeven voor maken van een definitief ontwerp.

4. Stemt de ALV in met de aanpak voor communicatie en draagvlakontwikkeling onder bewoners op weg naar aansluitingsbesluiten?

Toelichting
Het plan voor communicatie en verder vergroten draagvlak richt zich de komende periode achtereenvolgens op:

  • Doorgaan met ledenwerving via de KetelhuisWG-krant, bijeenkomsten gebouwcontactpersonen, buurtinformatiebijeenkomsten, vaste projectlocatie, informatiebord met feiten en cijfers over voortgang in
    project, speelse activiteiten (zoals aardgasvrijbus “Karel”, balkon bingo’s, speurtochten, educatieve projecten).
  • Besluiten over gebouwmaatregelen.
  • Besluiten van individuele bewoners over aansluiten op het aquathermiesysteem.

 

5. Stemt de ALV in met het voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie?

Toelichting
Energiecoöperatie KetelhuisWG zal in de Warmteorganisatie maximale zeggenschap willen hebben over de het te bouwen aquathermiesysteem, eenmalige bijdrage voor aansluiting op het aquathermiesysteem, tarieven (vastrecht en variabel tarief) en kwaliteit van warmtelevering (klantinformatie, klanttevredenheid, comfort enzovoort).
Daarvoor is een goed doordachte organisatiestructuur nodig. Zoals op de ALV van december 2019 toegelicht stellen wij voor:
(1) een Energiecoöperatie UA (uitgesloten aansprakelijkheid voor de leden), die de koers bepaalt, zoals de warmtetarieven; iedere buurtbewoner (of een bedrijf dat energie gebruikt) kan lid worden en
(2) een Warmtebedrijf, dat de aanleg en exploitatie voor haar rekening neemt en waarin de Energiecoöperatie een zeggenschap heeft van minstens 51%.

Wij komen op de volgende ALV (in 2021) met een uitgewerkt voorstel voor de organisatie en de financiering van de Energiecoöperatie en het Warmtebedrijf.

Tot die tijd blijft de huidige coöperatie bestaan en worden het lidmaatschap verlengd van 1 januari tot en met 31 december 2021. U ontvangt te zijner tijd een betalingsverzoek van €12,- voor 2021. Daaruit worden drukwerk, website, huren van locaties voor bijeenkomsten en organisatiekosten van de coöperatie gedekt.

Oproep:

Meedenkers gevraagd!
Wij zoeken leden die met ons willen meedenken over de inrichting van de Energiecoöperatie en het Warmtebedrijf. U kunt zich opgeven via de site of op de ALV.