Virtuele buurtvergadering 25 maart 2020

 

Om 19:45 uur op 25 maart logden de eerste deelnemers in voor de eerste “Teams-bijeenkomst” van de Werkgroep Gebouwen met geïnteresseerde buurtbewoners van 20:00 – 21:00 uur.

Er waren 20 mensen uitgenodigd, waarvan er uiteindelijk 14 deelnamen.

Aleida Verheus (Tauw), Jianho Kwa (Architectenbureau Kwa) en Annette Schermer (KetelhuisWG) gaven een presentatie over aanpak om te komen tot gebouwmaatregelen die nodig zijn om:

 1. Een gebouw aan te sluiten op het aquathermiesysteem van KetelhuisWG,
 2. Energie te besparen, zodat meer huishoudens in de wijk aangesloten kunnen worden in de toekomst.

Ook zal onderzocht worden hoeveel duurzame elektriciteit we op de daken kunnen opwekken.

Werkgroepen

De presentatie startte met een korte introductie Van Annette over de rol van werkgroep in samenhang met de werkgroepen die zich bezig houden met:

 • het zoeken van een technische partner,
 • de organisatie van het op te richten energiebedrijf en de samenwerking met Waternet, Stadgenoot en andere vastgoedeigenaren,
 • de financiering van het energiesysteem op basis van “bankable” business cases en
 • het werven van leden die energie willen afnemen van het nieuwe energiebedrijf.

Routeplanner

Daarna lichtte Aleida Verheus  toe hoe we de komende maanden per gebouw willen komen tot een “routeplanner” voor het aansluiten en isoleren van de individuele gebouwen.

Behalve technische aspecten, zijn het organiseren van de besluitvorming over mogelijke en gewenste aansluiting en daarvoor noodzakelijke en gewenste maatregelen én de wijze waarop dat gefinancierd kan worden onderdeel van het “routeplan” per gebouw.

De eerste activiteit is ideeën ophalen per gebouw in aanvulling op de vragenlijsten die al zijn ingevuld via de website. Daarvoor zullen we gebouwcontactpersonen en leden benaderen.

Nauwe samenwerking met Stadgenoot, VVEs, eigenaar-bewoners, huurders en vastgoedeigenaren is onontbeerlijk voor besluiten over het “routeplan”.

Terecht merkte een van de deelnemers op dat VVE-besturen uit vrijwilligers bestaan, die hun handen al vol hebben aan het reguliere werk van de VVEs.

!WOON zal VVE-besturen een maatwerk-cursus geven over het vergroenen van meerjaren onderhoudsplannen in samenwerking met Stadgenoot en KetelhuisWG. Die is in mei gepland, dus dat wordt of een Webinar of in de zomer. KetelhuisWG wil graag alle algemene leden vergaderingen van VVEs en huurderscommissies en -verenigingen bezoeken en informeren over de plannen waarover ze de komende jaren moeten beslissen.

Stadgenoot stelt expertise beschikbaar om KetelhuisWG te helpen met de “routeplannen” voor hun gebouwen. Daarover worden op 2 april de eerste afspraken gemaakt.

We willen graag iedereen vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van de toekomstige besluiten. Jullie suggesties om dat verder te verbeteren in deze lastige periode zijn zeer welkom.

Jianho Kwa legde aan de hand van zijn gebouw- en detailtekeningen uit wat de meest voor de hand liggende, betaalbare maatregelen zijn om gebouwen aan te sluiten op een warmtenet van 40 – 70 graden. Sommige gebouwen kunnen al meteen op 40 graden, een aantal kan met wat extra kierendichting op en / of radiatoren met meer warmteafgifte op 50 of 70 graden.

Extra isolatiemaatregelen in de loop van de tijd, zoals voorzetramen met beter isolerend glas, vloer-, spouwmuur- en dakisolatie leiden tot energiebesparing en meer comfort zonder dat mensen hun huis uit hoeven voor ingrijpende, veelal dure maatregelen.

Jianho berekent de komende weken de kosten voor de “schil” (dak, muren, vloer) van een gebouw en aansluit- en isolatiemaatregelen in een voorbeeldwoning per bouwperiode.

Over een paar weken plannen we een nieuwe “Teams-bijeenkomst” met de resultaten van de vragenlijsten en de inventarisatielijst.

Corona en KetelhuisWG

In deze bijzondere tijd van het Corona virus hebben de regels hieromtrent ieders aandacht, de energietransitie is op dit moment bijzaak.
Wij werken wel door, maar op een iets lager pitje. Wie weet leidt deze bizarre periode wel tot bijzondere innovaties.

Wellicht is er dit moment behoefte zijn aan directe hulp.

Er zijn een aantal sites die u kunt zoeken in onze WG-buurt:
* stadsdorp Vondel/Helmersbuurt over wat er nog wel kan

Mocht u onze hulp nodig hebben voor praktische zaken of om bij de juiste hulpverlener of vrijwilliger te komen.
Mail ons dan op communicatie@ketelhuiswg.nl

Vanuit het kopgroepoverleg 2

De adviescommissie Gemeente Amsterdam stelt KetelhuisWG voor als proeftuin!

De uitvraag voor een technische partner is gestart, 3 partijen zijn afgelopen week rondgeleid.

De eerstvolgende werkgroepvergadering “Technische Ontwikkeling en gebouwen” staat gepland voor 25 maart; de eerstvolgende werkgroepvergadering “Organisatie, Financiering en Contractvorming” staat gepland op 16 maart.

De ALV  staat gepland voor 9 juni en een algemene buurtbijeenkomst staat gepland voor 11 juni.  Locatie voor beide bijeenkomst is nog niet bekend.

 

Vanuit het kopgroepoverleg

De aanvraag proeftuinen voor subsidie is ingeleverd bij de gemeente.

De werkgroepen gaan van start, deze zijn in de kalender terug te vinden.

Binnenkort gaan we nieuwslinks rondsturen om u op zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen.

Noteer 27 maart voor de volgende AGV bus “KAREL”.

Aardgasvrijbus “Karel” was een succes!

Missie zeer geslaagd! Veel aanloop. Langdurige gesprekken met koffie en zelfgebakken koekjes, soep met soepstengels.
Aantal nieuwe leden, “klanten” energiecoach en foliebrigade.
Notaris, journalist, geodata specialist en andere buurt professionals willen helpen.
Nieuwe plannen voor volgende “Karel” met scholen.
En ondertussen blijft Karel rondrijden met onze banier voor de promotie.

Bedankt Christel, Dennie en Aretha voor het regelen van “Karel”.

Aardgasvrij bus op het WG-terrein 18-01-2020

Zaterdag 18-01-2020 komt de aardgasvrij bus KAREL op ons terrein.

Tijden:
11:00 – 14:00

Waar:
begin: WG-plein bij het basketbalveldje. We rijden rond.

Wat is KAREL?
Hier vind je meer over dit project: Energiebus KAREL
KAREL is een stalen busje en een voormalige SRV-wagen. Hij is CO2-neutraal en verspreidt de boodschap van groen en duurzaam dwars door de stad.

Dit is zowel een kunstproject als een voorbeeld. Welke mogelijkheden zijn er om duurzaam te worden?

Kom ook om te praten over een groen en aardgasvrij WG-terrein!

 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering 12-12-2019

Op  12 december 2019 hebben we onze eerste Algemene Leden Vergadering voor leden van Energiecoöperatie KetelhuisWG gehouden. Hierbij ons verslag van deze bijeenkomst en de uitslag van de 2 vragen waarbij wij instemming van onze betalende leden vroegen.

De uitnodiging:

De uitnodiging met de agenda voor deze vergadering is hier te vinden: uitnodiging ALV 2019

De toegestuurde stukken:

Verslag van de vergadering:

 

Het verslag:

Verslag Algemene Ledenvergadering 12 december 2019 Energiecoöperatie KetelhuisWG

 

 

 1. Welkom

Ted Zwietering heet de ruim 45 leden welkom en stelt de initiatiefnemers (“kopgroep”) voor.

Aan 39 betalende leden is een stemkaart uitgereikt.

Een paar leden geeft aan de tweede email met de bijlagen niet te hebben ontvangen. Na interne check na de vergadering en vergelijking met de opgegeven emailadressen blijken de geadresseerden van de tweede mail dezelfde te zijn als van de uitnodigingsmail met de agenda. De bijlagen zijn als PDF bijgevoegd, misschien is de mail bij deze mensen in de SPAM terecht gekomen?

Ter informatie: De agenda staat ook altijd op de website met hyperlinks naar de vergaderstukken.

 1. Organisatie en uitgangspunten

De stukken zijn ter voorbereiding van dit agendapunt toegestuurd.

De vraag of het bestuur uit 3 leden bestaat die allen tot de 10 initiatiefnemers behoren, wordt bevestigend beantwoord.

De uitgangspunten staan op de website net als de oprichtingsakte van de Energiecoöperatie KetelhuisWG U.A. op 18 december 2019. Ook het verslag van de ALV komt op de website. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen over het uitgangspuntendocument dat beoogt de besluitvorming van de 10 initiatiefnemers helder en transparant te maken en het financieel beheer te regelen tijdens de periode dat het plan voor een lokaal, duurzaam en betaalbaar energiesysteem wordt ontwikkeld.

 1. Plan van Aanpak en budget 2019 – 2020

Het plan van aanpak is gepresenteerd op diverse buurtbijeenkomsten en staat op de website. Voor de uitvoering is €150.000 subsidie toegekend, waarvan €75.000 voor de eerste fase.

De penningmeester licht de tussenstand van het budget toe aan de hand van de slides in de bijgevoegde presentatie en geeft aan dat een eerste betaling van de gemeente voor de tweede fase is ontvangen. Ook wordt subsidiegeld verwacht van de Provincie voor het uitwerken van de isolatieopdracht voor 6 voorbeeldwoningen.

Hij bevestigt op de vraag van een van de leden dat de post “inhuur” de adviesbureaus betreft.

 

 1. Tussenrapportage over de resultaten en advies van de adviesbureaus + stemming 1

De adviesbureaus DVP Smart Concepts, Tauw, OverMorgen hebben in samenwerking met Waternet een Tussenrapportage aangeleverd met adviezen over het mogelijke lokale en duurzame energiesysteem op basis van aquathermie en aanbevelingen voor de tweede fase. De Energiecoöperatie KetelhuisWG heeft een logboek opgesteld. Beiden zijn in overeenstemming met de beschikkingseisen in november aan de gemeente gestuurd en zijn op 4 december aan het “gemeentepanel” van 10 ambtenaren toegelicht. Op basis daarvan heeft de gemeente een “go” voor de tweede fase gegeven.

De vragen die de leden hebben over het systeem zijn in een separaat document “Meest gestelde vragen en antwoorden” bijgevoegd. De antwoorden worden nog een keer bij de experts gecheckt.

Het bestuur vraagt de leden eveneens in te stemmen met een “go” om verder te gaan in navolging van de gemeente.

 

Vindt u de Tussenrapportage en het advies van de drie adviesbureaus voldoende basis om de tweede fase van het onderzoek uit te voeren?

 

Vrijwel iedereen is akkoord. De leden van KetelhuisWG geven – net als de gemeente eerder – een “go” voor de tweede fase.

 

 1. Verslag Adviesraad

Het verslag van de Adviesraad was ter informatie toegestuurd. De adviesraad bestaat uit 5 onafhankelijk deskundigen op juridisch, financieel, technisch, sociaal innovatief en participatie gebied en 3 belanghebbenden (Stadgenoot, Waternet, gemeente). Zij hebben de Tussenrapportage kritisch bestudeerd en advies gegeven over de onderzoeksvragen voor fase 2. De belangrijkste adviezen zijn:

 1. De energiebesparingsmaatregelen moeten explicieter meegenomen worden in deze fase om zo weinig mogelijk energie te hoeven opwekken,
 2. De energiecoöperatie moet in samenspraak met gebouweigenaren doelen stellen ten aanzien van de isolatiegraad van de aan te sluiten gebouwen bij de start van de energietransitie en aan het eind van de transitieperiode,
 3. Uitvoering van een intensief communicatie en participatieplan parallel aan de uitvoering van fase 2 is cruciaal voor de steun van de buurt,
 4. De geadviseerde varianten moeten in technische opties voorzien die daadwerkelijk individuele keuzemogelijkheden opleveren,
 5. De technische en slimme oplossingen voor piekbelasting (korte, hoge warmtevraag) en back up voorziening voor als het systeem niet werkt, moeten uitgewerkt worden,
 6. Er moet een robuuste, integrale kostenraming zijn gebaseerd op de kosten van de bouw en opschaling van het systeem en de ontwikkeling van de opbrengsten van de energielevering en een helder aanbod aan de bewoners.

 

 1. Onderzoeksvragen voor de tweede fase + stemming 2

De organisatie van de tweede fase met werkgroepen en een eerste idee over een lokaal warmtebedrijf worden toegelicht aan de hand van de bijgesloten presentatie.

De bedoeling is dat het warmtebedrijf in beheer blijft van de Energiecoöperatie en dat de leden dus zeggenschap houden over de energielevering. Een technische partner met een minderheidsaandeel zou de bouw en onderhoud van het energiesysteem voor zijn rekening moeten nemen.

Wie die (technische) partner moet worden of er nog andere samenwerkingspartners (denk aan Waternet) bij gaan komen, hoe de juridische structuur eruit komt te zien en wie het vreemd vermogen gaan inbrengen, wordt de komende maanden uitgewerkt.

Vijf werkgroepen buigen zich daarover. De adviesbureaus zijn verantwoordelijk voor de resultaten van drie werkgroepen en KetelhuisWG over twee. Het is de bedoeling dat buurtbewoners die mee willen denken/ werken in de groepen betrokken worden.

Een belangrijk advies uit de Tussenrapportage is dat we de elektriciteit die nodig is voor de installaties van het energiesysteem op basis van warmte uit oppervlaktewater groen moeten opwekken.

Dat is een uitbreiding van de opdracht in fase 2.

De leden stemmen met grote meerderheid voor deze uitbreiding door een volmondig ja op de vraag:

Bent u het ermee eens dat we in de tweede fase de vergroening van de elektriciteitsbehoefte meenemen?

 

Naar aanleiding van het onderwerp groene elektriciteit wordt gevraagd of het elektriciteitsnet zwaar genoeg is. Is het elektriciteitsnet zwaar genoeg?

Volgens Alliander tijdens de ondergrond-bovengrond sessie met de gemeente en Waternet wel. Dit wordt in de tweede fase nogmaals geverifieerd.

 

 

 1. Rondvraag en afsluiting

Suggestie om (landschaps)architecten en kunstenaars, die op het terrein wonen, te betrekken bij vormgeving van eventuele installaties in de openbare ruimte wordt door de vergadering omarmd.

Ook het aanbod om de – zoon van een van de leden – die gespecialiseerd is in energiemonitoring te betrekken, wordt met beide handen aangenomen.

 

Presentatie 11 november 2019

Hierbij de presentatie zoals gegeven door KetelhuisWG op 11 november 2019 in de aula van het Huygens college.

KetelhuisWG legt aan de ongeveer 130 aanwezige geïnteresseerden uit welke data ze hebben verzameld en de scenario’s die ze hebben onderzocht en verder gaan uitwerken voor de aardgasvrije energietransitie van het WG-terrein.

Buurtbijeenkomst 11-11 plannen enthousiast ontvangen

Gisteravond vond onze eerste grote bijeenkomst plaats waar we de scenario’s van het energieplan KetelhuisWG hebben gedeeld. De plannen zijn door jullie enthousiast ontvangen. Er zijn natuurlijk ook veel vragen gesteld over bijvoorbeeld techniek, isolatie en kosten. Alle experts waren aanwezig om hierop antwoord te kunnen geven.

Een verslag van alle vragen delen we volgende week op deze site. We konden echter niet wachten alvast een impressie te delen van de goed bezochte avond. De opkomst was boven verwachting hoog met zo’n 130 mensen. Ook hebben we weer veel nieuwe leden geworven, op naar de 1000!

Bewoner: “Ik zit bij stadgenoot en hoop dat we snel aan de slag kunnen gaan. Ik heb zelf al een gedeelte van mijn huis geïsoleerd.”

Gemeente: “Het is echt bijzonder hoe dit initiatief tot stand komt. Het zijn echte koplopers, zie hoe professioneel ze alles aanpakken. We zijn onder de indruk van de goede vragen én antwoorden.”

Energie-expert: “Eigenlijk hebben we allemaal al een warmtepomp in huis en die noemen we koelkast. Binnen is het koel en aan de achterkant zit een stalen plaat die warm is.”

De presentatie bekijken: Presentatie 11 november 2019

Het verslag bekijken: Verslag bijeenkomst 11-11-2019