Belangrijkste ALV en presentaties KetelhuisWG 2020

Door de corona maatregelen zijn onze ontwikkelingen uiteraard vertraagd.  Bijeenkomsten en vergaderingen waren fysiek alleen met kleine groepen mogelijk.

Nieuws op de deurmat.

Er is een grote behoefte om iedereen te  betrekken en te informeren. Via deze site en met nieuwsbrieven willen we jullie op de hoogte houden. Van onze leden horen we dat er ook veel behoefte is aan verspreiding van informatie via een krant in de brievenbus.

En ja we zijn ons ervan bewust dat het printen en verspreiden op papier niet de hoofdprijs verdient in milieu vriendelijkheid. We kunnen slechts hopen dat jullie de plannen en artikelen lezen en enthousiast digitaal mee gaan doen met de energie transitie.

Algemene Leden Vergadering op 30 sept. 2020

Voorlopig staat een ALV gepland op woensdagavond 30 september 2020 om 20:30. Zie onze kalender.
Hier gaan we onze plannen presenteren. Iedereen is welkom maar alleen leden van onze coöperatie kunnen stemmen welk voorstel verder uitgewerkt gaat worden.

Wil je stemmen?

Word lid. We hebben een bijdrage van 12 euro nodig om de kosten van je lidmaatschap te dekken.

 

 

Huurdersgroep

Huurders van Stadgenoot op het WG verenig je!

Als lid van de kopgroep Ketelhuis WG en huurder bij Stadgenoot wil ik alle betrokken huurders bij elkaar brengen om ons geluid te laten horen en een stem te hebben in het overlegproces tussen Ketelhuis WG en Stadgenoot. Ik sta volledig achter de missie van Ketelhuis WG voor een duurzame energietransitie op het WG terrein en wil daar mede inhoud aan geven. Ik zie inmiddels ook een positieve houding van Stadgenoot en waardeer hun constructieve opstelling hierin.

Voor Stadgenoot is het belangrijk om te weten dat haar huurders de beoogde energietransitie steunen. Maar ook Ketelhuis WG heeft behoefte te weten wat de specifieke belangen en zorgen van de huurders zijn. Als bewoner op het WG-terrein kun je je sowieso aanmelden als lid van de coöperatie Ketelhuis WG, maar het is ook tijd om ons als huurders te verenigen in een bewonersinitiatief en onze gezamenlijke stem te laten horen.

Meld je aan met je emailadres (en liefst ook woonadres), dan zal in september contact met je opgenomen worden. Tegen die tijd (i.v.m. corona en het aantal belangstellenden) wordt bekeken hoe we het beste met elkaar informatie kunnen uitwisselen. Goede zomer en tot daarna!

Robert Riede.

 

Informatie bijeenkomst 1 juli 2020 Gebouwmaatregelen

Op 1 juli hebben Aleida Verheus van Tauw en architect Jianho Kwa van Architectenbureau Kwa aan een werkgroep met buurtbewoners voor de eerste keer gepresenteerd wat er aan onze gebouwen zou kunnen of moeten gebeuren om te kunnen genieten van het aquathermiesysteem.

Tien mensen waren fysiek aanwezig en tien mensen online.

Aleida en Jianho hebben laten zien wat er minimaal nodig is en ook hoe er nog veel meer energie bespaard kan worden in de komende jaren. Bijvoorbeeld  door rekening te houden met gepland onderhoud van daken of kelders zullen de kosten lager uitvallen.

Per gebouw bekijken

Het is een eerste plan per gebouw met opties die door Jianho uitgebreid toegelicht werden. Meer dakisolatie nodig? Beglazing naar HR++ en wat levert dit op qua energiebesparing? Spouwmuurisolatie is niet altijd mogelijk voor monumenten tenzij je van binnenuit werkt. Natte kelders zijn voor alle gebouwen een probleem.

Er werd aandachtig geluisterd en Aleida en Jianho hebben veel vragen kunnen beantwoorden.

Conclusies en volgende bijeenkomsten gebouwen.

Sommige gebouwen kunnen zonder meer worden aangesloten. In andere zijn wat kleine isolatie of warmteafgifte verbeteringen vereist voor een lekker warm huis en in een aantal gevallen ontkomen gebouweigenaren niet aan wat extra maatregelen, voordat comfortabele warmte gegarandeerd kan worden.

Na de zomervakantie gaat KetelhuisWG per gebouw met bewoners praten over de ideeën voor maatregelen en mogelijke aansluitmomenten.

Heel belangrijk is ook hoe huurders en eigenaar-bewoners daarover kunnen meebeslissen -als ze dat willen- nu en in de toekomst.

Stadgenoot en andere vastgoedeigenaren zijn, als belangrijke partijen, ook bij de gespreksrondes betrokken. De gebouwcontactpersonen van KetelhuisWG ondersteunen daarbij en !WOON adviseert besturen van gemengde VVEs.

Huurders doen mee

De vertegenwoordiging van huurders die mee willen doen in dit plan wordt steeds groter. Het is belangrijk dat huurders zich verenigen. Ze hebben andere vragen en zorgen. Robert stelt voor om een duidelijke huurdersgroep  te maken.
Hij krijgt veel instemming en we kijken uit naar de volgende bijeenkomst.

 

Virtuele buurtvergadering 25 maart 2020

 

Om 19:45 uur op 25 maart logden de eerste deelnemers in voor de eerste “Teams-bijeenkomst” van de Werkgroep Gebouwen met geïnteresseerde buurtbewoners van 20:00 – 21:00 uur.

Er waren 20 mensen uitgenodigd, waarvan er uiteindelijk 14 deelnamen.

Aleida Verheus (Tauw), Jianho Kwa (Architectenbureau Kwa) en Annette Schermer (KetelhuisWG) gaven een presentatie over aanpak om te komen tot gebouwmaatregelen die nodig zijn om:

 1. Een gebouw aan te sluiten op het aquathermiesysteem van KetelhuisWG,
 2. Energie te besparen, zodat meer huishoudens in de wijk aangesloten kunnen worden in de toekomst.

Ook zal onderzocht worden hoeveel duurzame elektriciteit we op de daken kunnen opwekken.

Werkgroepen

De presentatie startte met een korte introductie Van Annette over de rol van werkgroep in samenhang met de werkgroepen die zich bezig houden met:

 • het zoeken van een technische partner,
 • de organisatie van het op te richten energiebedrijf en de samenwerking met Waternet, Stadgenoot en andere vastgoedeigenaren,
 • de financiering van het energiesysteem op basis van “bankable” business cases en
 • het werven van leden die energie willen afnemen van het nieuwe energiebedrijf.

Routeplanner

Daarna lichtte Aleida Verheus  toe hoe we de komende maanden per gebouw willen komen tot een “routeplanner” voor het aansluiten en isoleren van de individuele gebouwen.

Behalve technische aspecten, zijn het organiseren van de besluitvorming over mogelijke en gewenste aansluiting en daarvoor noodzakelijke en gewenste maatregelen én de wijze waarop dat gefinancierd kan worden onderdeel van het “routeplan” per gebouw.

De eerste activiteit is ideeën ophalen per gebouw in aanvulling op de vragenlijsten die al zijn ingevuld via de website. Daarvoor zullen we gebouwcontactpersonen en leden benaderen.

Nauwe samenwerking met Stadgenoot, VVEs, eigenaar-bewoners, huurders en vastgoedeigenaren is onontbeerlijk voor besluiten over het “routeplan”.

Terecht merkte een van de deelnemers op dat VVE-besturen uit vrijwilligers bestaan, die hun handen al vol hebben aan het reguliere werk van de VVEs.

!WOON zal VVE-besturen een maatwerk-cursus geven over het vergroenen van meerjaren onderhoudsplannen in samenwerking met Stadgenoot en KetelhuisWG. Die is in mei gepland, dus dat wordt of een Webinar of in de zomer. KetelhuisWG wil graag alle algemene leden vergaderingen van VVEs en huurderscommissies en -verenigingen bezoeken en informeren over de plannen waarover ze de komende jaren moeten beslissen.

Stadgenoot stelt expertise beschikbaar om KetelhuisWG te helpen met de “routeplannen” voor hun gebouwen. Daarover worden op 2 april de eerste afspraken gemaakt.

We willen graag iedereen vroegtijdig betrekken bij het voorbereiden van de toekomstige besluiten. Jullie suggesties om dat verder te verbeteren in deze lastige periode zijn zeer welkom.

Jianho Kwa legde aan de hand van zijn gebouw- en detailtekeningen uit wat de meest voor de hand liggende, betaalbare maatregelen zijn om gebouwen aan te sluiten op een warmtenet van 40 – 70 graden. Sommige gebouwen kunnen al meteen op 40 graden, een aantal kan met wat extra kierendichting op en / of radiatoren met meer warmteafgifte op 50 of 70 graden.

Extra isolatiemaatregelen in de loop van de tijd, zoals voorzetramen met beter isolerend glas, vloer-, spouwmuur- en dakisolatie leiden tot energiebesparing en meer comfort zonder dat mensen hun huis uit hoeven voor ingrijpende, veelal dure maatregelen.

Jianho berekent de komende weken de kosten voor de “schil” (dak, muren, vloer) van een gebouw en aansluit- en isolatiemaatregelen in een voorbeeldwoning per bouwperiode.

Over een paar weken plannen we een nieuwe “Teams-bijeenkomst” met de resultaten van de vragenlijsten en de inventarisatielijst.

3 extra maanden voor alle leden

Beste (nieuwe) leden,

Bij de betaling van jullie jaarlijkse contributie stond er voorheen de vermelding: lidmaatschap tot 30 maart 2020
Omdat er in de komende maanden maart, april, mei en juni nog belangrijke ontwikkelingen zijn die ons onderzoek gestart op 1 april 2019 gaan afsluiten, hebben we besloten dat alle betaalde lidmaatschappen geldig blijven tot 1 juli 2020.

De komende periode is er nog een Algemene Leden Vergadering waar alle betalende leden kunnen stemmen over de te volgen koers.

Dat is dus 3 maanden extra lidmaatschap voor iedereen die al lid is!

Ben je nog geen lid?
Klik hier wat je kunt doen en wat je ervoor terugkrijgt.

Wordt het KetelhuisWG een proeftuin?

Op 12 december 2019 hebben de leden van de energiecoöperatie ermee ingestemd dat het plan voor een aquathermiesysteem op het WG-terrein wordt uitgewerkt. Dit is mogelijk dankzij subsidies van de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.

Wanneer de uitwerking gereed is uiterlijk halverwege 2020, beslissen onze leden of zij willen dat het plan gerealiseerd gaat worden. Dan kunnen de spaden nog niet meteen de grond in. Eerst zal in de volgende fase nog veel voorwerk worden verricht. Hiervoor is de initiatiefgroep op zoek naar nieuwe subsidiegelden. Wellicht biedt de tweede ronde ‘proeftuinen aardgasvrije wijken’ een kans.

Mee laten kijken

KetelhuisWG is als één van drie ‘initiatieven van onderop’ door de gemeente Amsterdam uitgekozen om als landelijke proeftuin te worden voorgedragen. De andere twee zijn een burgerinitiatief voor groen gas in Zuid-Oost en een plan voor een warmtenet in de Watergraafsmeer.
Proeftuinen zijn projecten in het hele land, waar geleerd wordt van wijkgerichte aanpak bij het aardgasvrij maken van een buurt. In ruil voor subsidie vraagt het rijk om het land mee te laten kijken.

Daar bieden wij ons graag voor aan zonder concessies te doen aan onze uitgangspunten.

Duimen

Momenteel zijn wij bezig (samen met Waternet, Stadgenoot en gemeente) een sterke subsidieaanvraag te maken over onze techniek, de financiën, organisatie en participatie. Eerst maakt Amsterdam een keuze uit de drie initiatieven. Daarna kiest het rijk 25 buurten uit de inzendingen van de (355!) gemeenten. We krijgen het dus niet cadeau en het is dus nog geen gelopen race.

Als KetelhuisWG wordt gekozen door de gemeente en vervolgens ook door het Programma Aardgasvrije Wijken, kan de subsidie meer dan € 4 miljoen bedragen. Mocht dit bedrag aan ons project worden toegekend, dan is dat een belangrijke steun in de rug bij het realiseren van ons plan.

We houden jullie op de hoogte. Duimen jullie mee?

We horen graag jullie reacties.

Artikel door team MAMAA KetelhuisWG: Mechtild, Annette, Margo, Anoesjka, Anne Marie.

Samenwerking in onze buurt maakt oplossingen mogelijk

artikel hieropgewekt

Op de site van hieropgewekt.nl verscheen een kennisdossier over hoe wij de energie-transitie van onze buurt oppakken. Er zijn de komende 10 jaar geen plannen voor onze buurt die ‘van hogerhand’ bedacht zijn.

Onze aanpak is uniek omdat we zelf bewoners en werkenden zijn op het WG-terrein. We streven daarbij overigens geen expliciete voorbeeld functie na. We willen met iedereen op het WG-terrein komen tot een plan waar we samen achter staan. We hebben onszelf opgericht om de energie-transitie in onze buurt op de agenda te zetten. We vinden het belangrijk om ons als buurt te verenigen.

Klik hier om het artikel te lezen.

Reacties zijn altijd welkom.

Minder energie verbruiken met weinig moeite.

energie weggooien

De energie die we verbruiken om onze woningen en werkruimtes te verwarmen en van licht en elektriciteit te voorzien zie je terug op je rekeningen voor aardgas en elektra.

Het lijken kosten waar je zelf weinig aan kunt doen. En deze kosten lijken noodzakelijk omdat je geen invloed hebt op de gas- of elektra prijzen.

Nee dus. Jij bent de gebruiker van de energie waarvoor je betaald.

“De voorzichtige schatting is dat 6% tot 7% bespaard kan worden door aandacht voor onnodig verbruik in woningen en werkruimtes”

Wil je de kosten verlagen door je  verbruik te verminderen?

Ja dan ben je niet alleen bezig om je eigen onnodige verbruik omlaag te krijgen maar ook om de energie beter te verdelen waar en wanneer je het nodig hebt.

Dan hebben we enkele bruikbare tips voor je.

Veel leden hebben al kennis gemaakt met de energiecoach voor KetelhuisWG, Anoesjka Dinjens. De maatregelen die Anoesjka adviseert kosten geen geld en voorkomen ongemerkte energieverspilling. Een van de tips is radiatorfolie achter de radiatoren bevestigen, als die geschikt zijn. Daarmee zorg je dat er minder warmte naar buiten ontsnapt. De folie krijg je van KetelhuisWG en als je hulp nodig hebt bij het bevestigen, dan worden die handjes door Margo Henderson georganiseerd.

Neem contact op als je een afspraak met de energiecoach of foliebrigade wilt maken.

“Niet gebruikte energie hoeft niet opgewekt te worden en je bespaart geld.”

Hierbij de tips van onze lokale energiecoach Anoesjka waarmee je zelf makkelijk aan de slag kunt gaan:

Radiatoren en verwarming:

 • Sluit ‘s avonds en ’s nachts de gordijnen. Dikke gordijnen houden de warmte beter binnen maar hang ze niet voor de radiator. Plaats ook geen meubels voor de radiator.
 • Radiatorfolie aanbrengen achter de radiator.
 • Doe de binnendeuren van de huiskamer dicht in de winter.
 • Zet ’s nachts en als u uit huis bent de thermostaat op 16 graden. Voor vloerverwarming op 18 graden.
 • De thermostaat ´s avonds een uur eerder uitzetten en de thermostaat in de ochtend 1 uur later aanzetten. Of beter nog: een klokthermostaat met week programma, of een slimme thermostaat.
 • Eens per half jaar de radiator ontluchten bespaart energie.
 • 1 Graad minder stoken dan je gewend bent. Begin met een 1/2 graad minder.
 • Doe binnen een vest of een trui aan.

Ventilatie:

 • Lucht elke dag een kwartier uw huis. Zo voorkomt u schimmelvorming en is de lucht wat droger. (Droge lucht verwarmen kost minder energie).
 • Breng tocht-strips aan maar let wel op: als je ventilatieroosters hebt en kieren onder de deur maak deze niet dicht. Deze zijn noodzakelijk voor de natuurlijke ventilatie.

Elektrisch:

 • Gebruik led lampen in plaats van gloeilampen, halogeenlampen of spaarlampen.
 • Laat geen oplader(s) in het stopcontact zitten en voorkom sluimergebruik.
 • Trek alle stekkers uit het stopcontact of zet elektra-groepen uit als u meerdere dagen van huis bent.
 • Gebruik nooit elektrische kacheltjes om bij te verwarmen, die vreten stroom.
 • Oude koelkasten of wasmachines van 15 jaar of ouder vervangen door zuinige nieuwe A+++ exemplaren.

Warm water:

 • Douche 3 à 5 minuten, niet langer. Een zandloper kan u daarbij helpen.
 • Gebruik een energiebesparende douchekop of pas je douchekop eenvoudig aan met een inzetstuk.

MilieuCentraal

Op de site van MilieuCentraal staan veel van deze tips en de gemiddelde besparing in euro’s die je hiermee kunt bereiken.

Energiearm wonen op het WG-terrein kan beginnen!

Ben je geïnteresseerd wat de besparingsmaatregelen van huishoudens landelijk betekenen?

In het artikel “Energiearm wonen kan morgen beginnen!” wordt gesteld dat we met kleine investeringen en het veranderen van ons gedrag al de helft van de noodzakelijke CO2-reductie kunnen halen.

 

Bronnen en bijdragen:

Artikel : Ernestine Elkenbracht, met medewerking van de VVM-sectie Klimaat & Energie   vvm – netwerk van milieuprofessionals

Dit is een artikel van Anoesjka, Margot, Annette en  Anne Marie voor KetelhuisWG.nl.

 

KetelhuisWG 2020 : Vragen en antwoorden

Vragen en Antwoorden

Hierbij beantwoorden we enkele belangrijke vragen die er gesteld zijn bij de vele sessies, bijeenkomsten en ontmoetingen met alle mensen die betrokken zijn bij het project KetelhuisWG.

Vraag en antwoord POSTER

Dit zijn geen definitieve antwoorden op alle gestelde vragen. Een grote meerderheid van onze leden heeft ‘ja’ gestemd om deze plannen verder uit te werken.

Vóór de zomer van 2020 willen we een gedetailleerd plan maken met iedereen op het WG-terrein. Als je mee wil doen meld je dan aan.

Veel dank aan al die mensen die helpen om onze wereld beter te maken.